1. Yleistä

Tämä käyttäjäsopimus sisältää Nativesoft Oy:n (jatkossa Nativesoft) Buzzaar -palvelun käyttöä koskevat ehdot, joihin Käyttäjä sitoutuu kirjautuessaan palvelun käyttäjäksi. Käyttäjä hyväksyy palveluun liittyessään, että hänelle voidaan lähettää markkinointiviestintää.

Palvelu toimitetaan sitoumuksetta. Nativesoft ei vastaa Palvelun sisällön lainmukaisuudesta. Nativesoft pyrkii mahdollisimman korkeatasoiseen palveluun, mutta ei miltään osin takaa Palvelun tai sen osien oikeellisuutta tai toimintavarmuutta. Nativesoft:lla ei ole vastuuta välittömistä tai välillisistä vahingoista.

Nativesoft:lla on oikeus lisätä, muuttaa ja poistaa osia Palvelusta sekä muuttaa Palvelun maksuttomia osioita maksullisiksi tai lopettaa Palvelun ylläpitäminen osittain tai kokonaisuudessaan. Nativesoft:lla on oikeus perustellusta syystä lopettaa palvelun tarjoaminen asiakkaille osittain tai kokonaan. Mikäli Nativesoft lopettaa Palvelun tai sen osan tarjoamisen Maksullisen palvelun ostaneelle Asiakkaalle, sitoutuu se palauttamaan Asiakkaalle määrän, joka vastaa tämän jäljellä olevaa lopetettuun Maksulliseen palveluun kohdistuvaa käyttöoikeutta.

2. Ohjelmat ja tietoliikenneyhteydet

Käyttäjä vastaa palveluiden käytöstä johtuvista mahdollisista tietoliikenneyhteyksistä. Ohjelmien virheettömyyttä tai keskeytyksetöntä toimivuutta ei taata. Nativesoft tai sen lisenssinantajat eivät missään olosuhteissa vastaa mahdollisista vahingoista, jotka aiheutuvat käytettävälle tietokonejärjestelmälle tai siinä oleville tiedoille mukaan lukien tietoturvallisuusriskit (virukset, tietovarkaudet yms.).

3. Käyttäjän oikeudet ja vastuut

3.1 Nativesoft luovuttaa Käyttäjälle Sopimuksen voimassaoloajaksi oikeuden käyttää Palvelua Sopimuksen osalta lisäksi sen tilausehtojen mukaisesti (jäljempänä "Käyttöoikeus").

3.2 Palvelun kaikki oikeudet, tekijänoikeudet mukaan lukien, kuuluvat Nativesoft:lle ja/tai Yhteistyökumppaneille.

3.3 Käyttöoikeus on henkilökohtainen eikä sitä saa luovuttaa kolmannelle. Palvelua saa käyttää vain yksityiseen, ei-kaupalliseen tarkoitukseen. Palvelun yritystilaajalla on oikeus hyödyntää Palvelua yrityksen sisäisessä, yksityiseen käyttöön verrattavassa ammatillisessa käytössä. Käyttäjä ja yritystilaaja eivät saa muulla tavoin hyödyntää Palvelua tai sen osia ilman Nativesoft:n kirjallista lupaa tai Palvelussa olevaa nimenomaista ilmoitusta sisällön laajemmasta käyttöoikeudesta (public domain-, shareware-aineisto). Käytettäessä Palvelua Sopimuksen sallimassa laajuudessa on aina mainittava Nativesoft:n ja/tai Yhteistyökumppanin nimi. Palvelun käyttö tietopalvelutarkoituksiin on kielletty. Mitä edellä on sanottu, koskee myös Nativesoft:n Käyttäjälle sähköpostitse lähettämää aineistoa.

3.4 Käyttäjä vastaa Palvelun käytön edellyttämän laitteiston, ohjelmiston ja tietoliikenneyhteyksien hankinnasta ja ylläpidosta sekä muista Palvelun käytöstä aiheutuvista kustannuksista.

3.5 Käyttäjä on velvollinen käyttämään Palvelua Sopimuksen, lain ja hyvän tavan mukaisesti. Palvelua ei saa käyttää tekijänoikeudella, tavaramerkkioikeudella tai muulla vastaavalla oikeudella suojatun aineiston julkaisemiseen tai levittämiseen ilman oikeudenhaltijan lupaa, taikka muuten tavalla, joka on haitallista, loukkaavaa tai vahingollista Nativesoft:lle, muille Käyttäjille tai kolmansille.

3.6 Käyttäjä vastaa siitä, että hänen Palvelussa julkaistavaksi lähettämä aineisto sekä tarjoamat tuotteet ja palvelut ovat lain ja hyvän tavan mukaisia eivätkä loukkaa kolmannen oikeutta, ja että Käyttäjällä on oikeus mainittuun toimintaan.

3.7 Käyttäjä vastaa kaikesta Sopimuksen, lain tai hyvän tavan vastaisesta Palvelun käytöstä Nativesoft:lle, muille Käyttäjille ja kolmansille aiheuttamastaan vahingosta täysimääräisesti.

3.8 Käyttäjä vastaa palveluun toimittamastaan tai sen kautta muille käyttäjille ja muihin tietoverkkoihin jakamastaan materiaalista ja siitä, ettei palvelun käyttö tai em. materiaali loukkaa kolmannen tekijän-, teollis- ja muita suojattuja oikeuksista tai ole näiden käyttöehtojen, lain tai hyvän tavan vastaista tai aiheuta haittaa tai häiriötä verkolle, Nativesoft:lle tai sopimuskumppaneille, muille käyttäjille tai kolmansille. Käyttäjä sitoutuu korvaamaan Nativesoft:lle tai kolmannelle palvelun tämän kohdan vastaisesta käytöstä mahdollisesti aiheutuvat kustannukset ja vahingon. Mikäli käyttäjä toimittaa palveluun teksti-, kuva- tai videomateriaalia, asiakas vastaa siitä, että hänellä on kaikki tarvittavat tekijän- ja muut oikeudet lähettämäänsä materiaaliin. Keskustelupalstalle tai vastaavaan palveluun toimitetun aineiston kirjoittaja vastaa siitä, että hänen tekstinsä on lakien ja hyvien tapojen mukaista. Kirjoittaja on Suomen lain mukaisesti rikos- ja vahingonkorvausoikeudellisessa vastuussa kirjoitustensa sisällöstä. Käyttäjällä tulee olla suostumukset kaikilta kuvassa/videossa esiintyviltä henkilöiltä siihen, että Nativesoft ja yhteistyökumppanit voivat hyödyntää ja käsitellä materiaalia kaupallisesti ja muutoin parhaaksi katsomallaan tavalla. Kuvan/videon lähettäneen asiakkaan tulee kysyttäessä pystyä esittämään ko. suostumukset. Alaikäisten osalta tulee tarvittaessa voida esittää huoltajan suostumus. Käyttäjä vakuuttaa myös, että hän ei ole luovuttanut tai tule luovuttamaan materiaalia yksinoikeudella millekään kolmannelle taholle.

Nativesoft:lla on oikeus omassa harkinnassaan olla julkaisematta asiakkaan palveluun toimittamaa materiaalia sekä poistaa palvelusta jo julkaistu materiaali.

Kirjoittaja myöntää Nativesoft:lle oikeuden muokata, kopioida, julkaista tai olla julkaisematta kokonaan tai osittain sellaista aineistoa, jonka kirjoittaja on lähettänyt keskustelupalstalle.

Keskustelupalstalla ja siihen verrattavissa palveluissa julkaistavien tekstien kirjoittajien henkilöllisyys ja yhteystiedot ovat lähtökohtaisesti luottamuksellisia tietoja, joita Nativesoft ei luovuta kolmannelle osapuolelle. Nativesoft:lla on kuitenkin harkintansa mukaan oikeus luovuttaa kirjoittajan nimi- ja yhteystiedot poliisi- tai muulle viranomaiselle. Tiedot voidaan luovuttaa, jos on syytä epäillä, että itse kirjoituksella on syyllistytty rikolliseen tekoon tai että on tapahtunut rikos, jonka selvittämistä voidaan edistää kirjoittajan nimi- ja yhteystiedot luovuttamalla ja viranomainen esittää tätä koskevan perustellun pyynnön.

4. Vastuu sisällöstä

4.1 Nativesoft ylläpitää Palvelua ja tuottaa osittain sen sisällön. Nativesoft vastaa Palvelun toimituksellisen sisällön lainmukaisuudesta ja pyrkii mahdollisimman korkeatasoisen Palvelun ylläpitämiseen, mutta ei vastaa Palvelun tai sen kautta saavutettavien muiden palveluiden sisällön oikeellisuudesta, luotettavuudesta tai muista ominaisuuksista.

4.2 Palvelu sisältää ja sen kautta on saavutettavissa (linkit, hyperlinkit jne.) myös Yhteistyökumppanien, muiden kolmansien tahojen ja/tai Käyttäjien tuottamaa aineistoa, tuotteita ja palveluita, joista vastaa kukin Yhteistyökumppani, muu kolmas taho ja/tai Käyttäjä yksin. Yhteistyökumppaneilta, muilta kolmansilta tahoilta ja/tai Käyttäjiltä saatu aineisto julkaistaan osittain siinä muodossa kuin se on Nativesoft:lle toimitettu. Nativesoft ei vastaa Yhteistyökumppanien, muiden kolmansien tahojen ja/tai Käyttäjien tuottamasta aineistosta, tuotteista ja palveluista eikä välitä niitä koskevia sopimuksia.

4.3 Palvelu tarkistetaan säännöllisesti haitallisten ohjelmistojen sekä muiden toimintahäiriöiden estämiseksi. Palvelun huolto-, muutos-, korjaus- ja asennustöiden aiheuttamista käyttökatkoksista pyritään ilmoittamaan mahdollisimman ajoissa Palvelun välityksellä. Palvelu toimitetaan sitoumuksetta. Nativesoft ei takaa, että Palvelu toimii keskeytyksettömästi tai virheettömästi, eikä vastaa sen käytöstä Käyttäjän tietokonejärjestelmälle (hardware, software) tai sen tietosisällölle mahdollisesti aiheutuvista vahingoista (virukset, tietovarkaudet yms.).

4.4 Nativesoft:lla ja Yhteistyökumppaneilla on oikeus muuttaa Palvelun sisältöä, saatavuutta ja toimintaa. Maksullisen Palvelun osalta olennaisia muutoksia voidaan tehdä Palvelun kehittämiseksi, toimituksellisesta, taloudellisesta tai muusta hyväksyttävästä syystä. Ilmaispalveluita voidaan muuttaa rajoituksetta.

4.5 Nativesoft:lla ja Yhteistyökumppaneilla on oikeus, mutta ei velvollisuutta, toimituksellisesti muokata tai olla julkaisematta Käyttäjän Palvelussa julkaistavaksi lähettämää aineistoa (esim. keskusteluryhmät). Käyttäjä myöntää Nativesoft:lle ja Yhteistyökumppaneille oikeuden uudelleen käyttää, kopioida, muuttaa ja saattaa yleisön saataviin Palvelussa julkaistavaksi lähetettyä aineistoa.

4.6 Miltään osin yllä olevaa rajoittamatta, Nativesoft ei vastaa kolmannen osapuolen, tietojärjestelmä- tai tietoliikennevirheiden ja -häiriöiden, teknisten vikojen, haitallisten ohjelmistojen (virus, madot jne.) taikka Palvelun tai sen kautta saavutettavien muiden palveluiden virheellisen sisällön tai toimintahäiriöiden aiheuttamista vahingoista. Nativesoft ei vastaa Palvelun käytöstä mahdollisesti aiheutuvista välillisistä vahingoista. Nativesoft:n vastuu välittömistä vahingoista rajoittuu Käyttäjän viimeisen kuuden (6) kuukauden ajalta Palvelun käytöstä suorittamien maksujen palauttamiseen. Välittömiä vahinkoja koskeva vastuunrajoitus ei koske tahallisesti aiheutettuja vahinkoja.

5. Henkilötietojen käyttö

5.1 Nativesoft sivujen pelkkä selaileminen ei edellytä rekisteröitymistä. Palveluntarjoaja ei tallenna henkilötietoja ainoastaan sivuja selailevista Asiakkaista. Käyttäjän kirjautuessa Palveluun antamat henkilötiedot kerätään Nativesoft:n yhteistyökumppanin ja Palvelun teknisen alustan toimittajan, Nativesoft Oy:n (jäljempänä ”Nativesoft”) -asiakasrekisteriin (jäljempänä " Henkilörekisteri"). Kirjautuminen tapahtuu Käyttäjän facebook-tunnuksilla.

5.2 Henkilörekisteriä käytetään yksin Nativesoftn ja Käyttäjän välisen asiakassuhteen hoitoon ja ylläpitoon; Nativesoftn liiketoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen; tilastolliseen ja markkinatutkimukseen; sekä Nativesoftn ja sen asiakkaiden mainontaan, markkinointiin ja suoramarkkinointiin. Nativesoftlla on oikeus käyttää ja luovuttaa rekisterissä olevia tietoja perusteltuja käyttötarkoituksia varten (kuten suoramarkkinointia, etämyyntiä ja markkinatutkimuksia varten) henkilötietolain mukaisesti. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa, etämyyntiä ja suoramarkkinointia varten. Tarkastusoikeutta ja kieltoa koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina em. osoitteeseen tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona.

Rekisteriseloste

5.3 Arkaluontoiset tiedot

Nativesoft/Nativesoft ei kerää eikä käsittele henkilötietolain tarkoittamia Asiakasta koskevia arkaluonteisia henkilötietoja.

5.4 Privacy policy

Palvelun sisällön käytön seuraamiseksi ja Asiakkaiden tietoturvan parantamiseksi Asiakkaan tietokoneelle siirretään ajoittain ns. evästeitä ("cookies").

Evästeillä kerätään tietoja siitä:

*Mitä www-sivujamme olet selannut ja milloin

*Mitä selainta käytät

*Näyttösi resoluution tiedot

*Käyttöjärjestelmäsi tiedot

*Miltä sivulta olet siirtynyt osoitteeseen (Nativesoft:n hallussa oleva internet -osoite)

*Mikä on tietokoneesi IP -osoite (Internet protocol address), joka kertoo, mistä Internet -osoitteesta lähettämäsi tiedot tulevat ja minne ne vastaanotetaan

Tietojen avulla Palvelua kehitetään edelleen Asiakkaita paremmin palvelevaksi. Lisäksi saatua tilastollista tietoa hyödynnetään Palvelun kävijämäärien seurannassa Nativesoft:n ja sen yhteistyökumppaneiden toimesta. Asiakkaalla on mahdollisuus estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimensa asetuksia siten, että selain ei salli evästeiden tallentamista.

5.5 Tietoturva

Kaikki kerätyt tiedot säilytetään luottamuksellisina. Nativesoft pyrkii erilaisin teknisin toimenpitein ja niitä edelleen kehittämällä estämään ja minimoimaan uhkat koskien luvatonta pääsyä tietoihin, niiden väärinkäyttöä sekä mahdollista epätarkkuutta.

Valitettavasti mikään tekninen järjestelmä ei ole täysin turvallinen tietokonejärjestelmien väärinkäyttäjiä vastaan ja tietojen toimittamiseen sekä käsittelyyn liittyy aina riskejä riippumatta siitä, miten tietoja kerätään ja käsitellään.

6. Käyttökatkot

Käyttökatkot ovat mahdollisia huollon, liiallisen kuormituksen tai muun syyn vuoksi. Nativesoft pyrkii informoimaan käyttökatkoista, vaikka se tai sen lisenssinantajat eivät vastaa mahdollisista käyttökatkojen aiheuttamista katoamisista tai keskeytyksistä Palveluun tai sen osaan. Mikäli Maksullinen palvelu keskeytyy Nativesoft:sta johtuvasta syystä yli vuorokauden ajaksi, Asiakkaan tulee reklamoida keskeytyksestä Nativesoft:n asiakaspalveluun. Nativesoft pidentää Maksullisen palvelun lukuoikeuden voimassaoloa keskeytystä vastaavalla ajalla. Nativesoft:lla ei ole muuta tai laajempaa vastuuta Maksullisessa palvelussa olevista keskeytyksistä eikä Nativesoft edellä esitetyn lisäksi korvaa Asiakkaalle Maksullisen palvelun keskeytyksestä mahdollisesti aiheutuvaa haittaa, kustannuksia tai välillisiä vahinkoja. Nativesoft:lla ei ole vastuuta Palvelun keskeytyksistä eikä Nativesoft korvaa Asiakkaalle Palvelun keskeytyksestä mahdollisesti aiheutuvaa haittaa, kustannuksia tai välillisiä vahinkoja.

7. Käyttöehtojen ja tilausehtojen muutokset

Nativesoft:lla on oikeus yksipuolisesti muuttaa Sopimuksen ehtoja ilmoittamalla siitä Käyttäjälle kirjallisesti, sähköpostitse tai Palvelun välityksellä. Muutokset tulevat voimaan aikaisintaan kolmenkymmenen (30) päivän kuluttua ilmoituksen tekemisestä. Käyttäjä hyväksyy muutokset Palvelua käyttäessään. Saatuaan muutoksista tiedon Käyttäjä voi irtisanoa kirjallisesti, sähköpostitse tai Palvelun välityksellä koko Sopimuksen päättymään ennen muutoksen voimaantuloa.

Nativesoft:lla on oikeus siirtää Sopimus osana siirrettävää liiketoimintaa myös kolmannelle taholle.

8. Ylivoimainen este

Lakko, työsulku, tulipalo, tietoliikennehäiriö, viranomaisen määräys tai muu Nativesoft:sta tai sen Yhteistyökumppaneista taikka alihankkijoista riippumaton ylivoimainen este (force majeure) vapauttaa Nativesoft:n noudattamasta tämän Sopimuksen ehtoja ylivoimaisen esteen ajaksi.

Päivämäärä

03.11.2014

REKISTERISELOSTEHenkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste.

1. Rekisterinpitäjä

Nativesoft Oy (Y-tunnus 2298938-2)

Asemakatu 20, as 11

90100 Oulu

Puhelin 040 137 1555

Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Nimi: Minna Öfverberg

Yhteystiedot

Sähköposti: minna.ofverberg@nativesoft.fi

Nativesoft Oy

Asemakatu 20, as 11

90100 Oulu

2. Rekisterin nimi

Nativesoft -asiakasrekisteri

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus

Henkilörekisteriä käytetään Nativesoftn ja Käyttäjän välisen asiakassuhteen hoitoon ja ylläpitoon; Nativesoftn liiketoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen; tilastolliseen ja markkinatutkimukseen; sekä Nativesoftn ja sen asiakkaiden mainontaan, markkinointiin, asiakirjeisiin, tiedotteisiin ja suoramarkkinointiin. Nativesoftlla on oikeus käyttää ja luovuttaa rekisterissä olevia tietoja perusteltuja käyttötarkoituksia varten (kuten suoramarkkinointia, etämyyntiä ja markkinatutkimuksia varten) henkilötietolain mukaisesti.

4. Rekisterin tietosisältö

Käyttäjän kirjautuessa Nativesoft.fi:n käyttäjäksi, hänen suostumuksellaan tallennetaan seuraavat tiedot Nativesoft-asiakasrekisteriin:

- Henkilön etu- ja sukunimi

- Postiosoite ja -postitoimipaikka

- Asuinmaa

- Äidinkieli

- Puhelinnumero ja matkapuhelinnumero

- Sähköpostiosoite

- Sukupuoli

- Syntymäaika

- Käyttäjätunnus ja salasana

- Mahdollinen suostuminen suoramarkkinointiin

- Käyttäjän itse kirjoittama ”Oma kuvaus” -teksti ja avatar-kuva

- Sekä asiakkaan antamat palvelukohtaiset profilointitiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

• Asiakkaan oma ilmoitus (puhelimitse, palautuskortilla, internetin kautta, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla)

• Suomen Suoramarkkinointiliiton ylläpitämä ns. Robinson-rekisteri

• VRK/Väestötietojärjestelmä ja puhelinyhtiöiden puhelinluettelorekisterit sekä muut vastaavat julkiset ja yksityiset rekisterit

• Asiakassuhteen kestäessä asiakkaalta saatavat tiedot Nativesoftn palveluja käytettäessä

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Nativesoft-asiakasrekisteriin tallennettuja tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti kolmansille osapuolille. Tietoja ei luovuteta EU/ETA-maiden ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Nativesoft-asiakasrekisterin tiedot tallennetaan tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muiden teknisten keinojen avulla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukitussa ja vartioidussa tilassa, johon on rajattu kulkuoikeus. Tietokantoihin tallennettuihin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään ainoastaan ennalta nimetyt henkilöt. Nativesoft-asiakasrekisterin tietoja käsitteleviä henkilöitä sitoo vaitiolovelvollisuus. Asiakasrekisteriin tallennettuja tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, kuten käyttäjän omasta pyynnöstä tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä.

9. Tarkastus- ja virheenkorjaamisoikeus

Nativesoft.fi:n käyttäjäksi rekisteröityneellä henkilöllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot ja vaatia niihin korjausta tai poistamista. Tarkastus- ja korjauspyynnöt tulee esittää kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle yhteyshenkilölle. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterin pitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kieltoasioissa rekisteröity voi olla yhteydessä postitse: Nativesoft Oy, "Rekisteri", Asemakatu 20 as 11, 90100 Oulu.